Login

Privacy and cookies

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap Koen and company B.V., hierna: Yarn Crafts Wholesale. Yarn Crafts Wholesale is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65740246 en is gevestigd aan de Doornepol 5 (5301LV) te Zaltbommel, Nederland. In dit document wordt uitgelegd hoe Yarn Crafts Wholesale omgaat met het verwerken van jouw persoons- en bedrijfsgegevens. Bij de verwerking van jouw gegevens betracht Yarn Crafts Wholesale de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 
 

Verkrijging persoonsgegevens


Indien je gebruik maakt van de diensten van Yarn Crafts Wholesale, verstrekt je zelf een aantal persoonsgegevens aan Yarn Crafts Wholesale, of worden persoonsgegevens van je verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens


Yarn Crafts Wholesale verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder ook jouw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistorie;
 • Overige door jou zelf verstrekte persoonsgegevens.


Doel van de verwerking


De persoonsgegevens die door Yarn Crafts Wholesale verwerkt worden, hebben ten doel om:
 • Contact met jou op te nemen om je te informeren over de door jouw afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.


Grondslag verwerking


Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Yarn Crafts Wholesale  worden persoonsgegevens verwerkt. Yarn Crafts Wholesale verwerkt uitsluitend gegevens die Yarn Crafts Wholesale noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over jou en jouw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die jij met Yarn Crafts Wholesale  bent aangegaan. Ook kunnen persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.yarnandcolors.com/ indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking


De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Yarn Crafts Wholesale biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens jouw expliciete toestemming is vereist, dien jij hiervoor separaat toestemming te geven. 

Geautomatiseerde besluitvorming


Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn


De door Yarn Crafts Wholesale verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

Verwerking door derden


Yarn Crafts Wholesale deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Yarn Crafts Wholesale kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens. 
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.


Beveiliging van Persoonsgegevens


Yarn Crafts Wholesale neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer


Door het gebruiken van de website stem jij in met de disclaimer. Yarn Crafts Wholesale behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Yarn Crafts Wholesale aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Yarn Crafts Wholesale voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring


Yarn Crafts Wholesale maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Yarn Crafts Wholesale mag, volgens de wet, cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Yarn Crafts Wholesale gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met jouw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's jij bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw onlinegedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn. 
Op de website van Yarn Crafts Wholesale worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Yarn Crafts Wholesale informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen jij op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Je kan contact opnemen via sales@yarncraftswholesale.com mocht je hier vragen over hebben.

Gebruik social media


Yarn Crafts Wholesale maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer je op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij jouw IP-adres herkennen zodra jij een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Yarn Crafts Wholesale je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen


Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op jouw apparaat waarmee je de website bekijkt, kan je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kan de instellingen van jouw browser aanpassen zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kan je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kan je de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Recht van betrokkenen


Als betrokkene heb je de volgende rechten:
 • Recht op inzage; als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie; je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing; zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van de betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking; als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Yarn Crafts Wholesale.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; een betrokkene heeft het recht om de betreffende persoonsgegevens die verstrekt zijn aan Yarn Crafts Wholesale, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Yarn Crafts Wholesale over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar; de betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Yarn Crafts Wholesale staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.


Klacht


Indien je een klacht heeft over de wijze waarop Yarn Crafts Wholesale met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen via de website of per e-mail via sales@yarncraftswholesale.com. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt Yarn Crafts Wholesale je om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kan hierbij jouw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. Yarn Crafts Wholesale zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Tevens kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kan hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement


Yarn Crafts Wholesale kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou per e-mail daarvan op de hoogte.
 
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 25 april 2021.

Shopping cart

Clear filters

Filter

Cancel
Confirm
20230327 08:36:57 PC22False0FalseTrue220102